ПРОЕКТ

«Правила поведінки учасників освітнього процесу Олексіївського НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ) Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області» (далі – «Правила») розроблені на основі Закону України «Про освіту», Статуту Олексіївського НВК, правил внутрішнього розпорядку Олексіївського НВК та здорового глузду.

Мета «Правил» - впорядкувати відносини між учасниками освітнього процесу на принципах:

законності;

демократії;

рівності учасників освітнього процесу;

взаємній повазі,гідності;

відповідальності сторін.

«Правила» розроблені при участі адміністрації НВК, педагогічного колективу, учнівського самоврядування,батьківської громадськості. «Правила» затверджуються рішенням Ради НВК та вводяться наказом директора НВК. Зміни та доповнення до «Правил» вносяться за рішенням ради НВК. Ініціатором внесення змін може бути будь який учасник освітнього процесу. Дія правил розповсюджується на весь НВК , в тому числі на його філії, та на всіх учасників освітнього процесу (Далі УОП). Учасниками освітнього процесу є:

-адміністрація НВК (Директор, його заступники, завідуючі філіями, їх заступники);

-педагогічний персонал НВК;

-здобувачі освіти (вихованці ДНЗ та учні школи);

- батьки учнів та вихованців НВК.

1. Всі УОП чемно вітаються згідно правил етикету та корпоративної етики.

2. Використання прізвиськ УОП не допускається.

3. В НВК шкільна форма не є обов’язковою. Всі УОП зобов’язані дотримуватися ділового стилю в одязі. Одяг та взуття повинні бути чистими та акуратними. Святковим дрескодом є вишиванка або принцип «темний низ – світлий верх».

4. Вимоги до зачіски не встановлюються, використання косметики повинне бути мінімальним.

5. Всі УОП є людьми пунктуальними,не допускають запізнень як на початок робочого дня так і на кожен урок чи будь який інший захід в НВК. В крайньому випадку попереджують інших про можливість затримки. Вчителі приходять за 20 хв. до початку уроків, учні за 10 хв. до 1 – го уроку. Після 1 –го дзвінка на урок всі УОП повинні завершити особисті справи (прийом їжі, розмови по телефону, прогулянки, ігри тощо)та вчасно з’явитися до класу.

6. Всі УОП утримуються від виходу з класу під час уроків. В разі необхідності це потрібно зробити тихо, максимально швидко вийти та повернутися. Зловживання такою можливістю не допускається. Не відпускати учня під час уроку в разі необхідності вчитель не може.

7. Приносити в школу мобільні телефони, смартфони, планшети дозволяється. Під час уроку УОП встановлюють беззвучний режим та не користуються ними поза навчальним процесом. Здійснювати особисті дзвінки під час уроку УОП не дозволяється. В разі , коли батьки дзвонять дитині, можна вийти і відповісти на виклик максимально швидко і по суті.

8. Приносити до школи предмети та речі, що не використовуються в освітньому процесі можна лише за дозволом вчителя або адміністрації школи.

9. Відповідальність за особисті речі, в тому числі «гаджети», принесені до НВК не за вимогою вчителя, покладається на власника .

10. Оголошення оцінок вчителем здійснюється за бажанням учня – йому особисто чи для всього класу.

11. Виставлення оцінок в щоденник здійснюється за бажанням дитини.

12. Оголошення особистих рейтингів в навчанні не допускається.

13. Участь в загальношкільних чи класних заходах, конкурсах чи змаганнях є добровільною.

14. Всі УОП несуть солідарну відповідальність за збереження шкільного майна. У випадку зумисного псування чи нищення шкільного майна,особа яка це допустила повинна відремонтувати або замінити дане майно в повній мірі особисто або за допомогою батьків.

15. Всі УОП використовують матеріальні ресурси (електроенергія, вода,тепло та ін..) максимально економно.

16. Всі УОП несуть солідарну відповідальність за санітарний стан приміщень НВК та прилеглої території. Є недопустимим викидання сміття, забруднення території, ламання зелених насаджень. Особа яка це допускає повинна особисто ліквідувати завдану шкоду особисто або за допомогою батьків. При проведення «Днів довкілля» всі УОП повинні взяти посильну участь.

17. Чергування учнів в класах є обов’язковим. Учні 8 – 11 класів особисто наводять повний порядок в класі, в тому числі миють підлогу.(Згідно?????????????)

18. В черзі в їдальню всі УОП мають рівні права, не заважають іншим, не перешкоджають роботі працівників. Першочергово після 2 –го уроку обслуговуються учні 1-4 класу, лише після них інші УОП. Всі УОП зобов’язані віднести використаний посуд у відповідне місце для брудного посуду.

19. Всі УОП повинні бути готовим до уроку. Учні зобов’язані мати виконане належним чином домашнє завдання, виконувати вимоги вчителя на уроці , не заважати освітньому процесу.

20. Зауваження учню даються ввічливо, тактовно. Учень зобов’язаний негайно відреагувати на зауваження та не допускати приводу для їх повторення.

21. При виникненні конфліктної ситуації УОП зобов’язані вести себе ввічливо, тактовно. Не допускаються образи, крик, неетична лексика, застосування сили з будь якого боку. Якщо конфлікт не вдається вирішити швидко – учасники конфлікту звертаються за допомогою до «Третьої сторони». Нею може бути психолог, класний керівник, вчитель , батьки, адміністрація школи тощо.

22. Всі УОП мають право на звернення до адміністрації НВК за допомогою, можуть вносити пропозиції чи подавати скарги ,як усно так і письмово, в тому числі через «Скриньку пропозицій» чи на електронну пошту закладу.

ПРОЕКТ НА ОБГОВОРЕННЯ

Затверджено на засіданні ради Олексіївського НВК , протокол № від 28.02.2018 р. Введено в дію Наказ директора НВК № від 01.03.2018р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

в Олексіївському НВК (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ) Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області .

1. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в Олексіївському НВК (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ) Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області(далі - Положення) закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування осіб, що працюють та навчаються в Олексіївському НВК (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ) Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області (далі – Олексіївському НВК).

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, ст. 42 Законів України «Про освіту» «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту Олексіївського НВК, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів НВК. Положення затверджене засіданням ради НВК 28.02.2018 року, протокол №

1.3. У своїй діяльності навчальний заклад дотримується принципу меритократії, що означає оцінювання учнів винятково на підставі їх знань і вмінь, а педагогічних працівників - на основі їх професійної компетентності, результатів роботи, внеску у розвиток школи, що є підставою для їх подальшого матеріального, морального та кар’єрного стимулювання. Школа зобов’язується вживати заходів щодо запобігання та виявлення академічної недорочесності в роботах педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі загальної середньої освіти зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють та навчаються в школі, підтримувати систему демократичних відносин між представниками шкільної спільноти, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету закладу освіти.

1.5. Школа в своїй діяльності керується принципом незалежності здобуття загальної середньої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів, релігійних об'єднань та воєнізованих формувань в школі не допускається.

Адміністрація НВК гарантує дотримання в стінах закладу освіти ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в навчально-виховному процесі. Педагогічні працівники та інші співробітники школи є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення членів шкільноїспільноти через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим.

1.6. Дотримання академічної доброчесності в НВК пов’язане із сповідуванням педагогічними працівниками та здобувачами загальної середньої освіти наступних принципів:

1.6.1. Верховенства права. В шкільному середовищі пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенства права.

1.6.2. Законності. У своїй діяльності члени шкільної спільноти мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів.

1.6.3. Соціальної справедливості. У взаємовідносинах між членами шкільної громади важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та школи, а також повага до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки.

1.6.4. Науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття, теорії; ознайомлювати шкільну спільноту з новими досягненнями, науковими методами, пояснювати значення теорії для практики; розкривати наукові причинно-наслідкові зв'язки явищ, що вивчаються; викладати навчальний матеріал з позицій останніх досягнень науки й техніки; забезпечувати тісний зв'язок із сьогоденням.

1.6.5 Дотримання авторського права. Педагогічні працівники повинні посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні права; надавати достовірну інформацію про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну, науково-педагогічну, творчу діяльність. Забезпечити виконання письмових робіт без залучення зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, списування академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

1.6.6 Принцип достовірності результатів педагогічної, науково-педагогічної, дослідницької діяльності здобувачів загальної середньої освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); об‘єктивність оцінювання результатів навчання. Не допускати свідомого завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів загальної середньої освіти.

1.6.7 Професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у та педпрацівників НВК управлінських та аналітичних здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.

1.6.8 Партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.

1.6.9 Відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в НВК, які стосуються освітньої, наукової, дослідницької, господарської та фінансової діяльності, є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.

1.6.10 Відповідальності. Здобувачі загальної середньої освіти та педагогічні працівники НВК мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

1.7. Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в НВК. Усі особи, на яких поширюється дане Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.

1.8. Положення публікується на офіційному веб-сайті закладу.

2. Політика академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

2.2. Академічна доброчесність педагогічних працівників спрямована на:

2.2.1. Дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, Статуту школи, Колективного договору та внутрішнього шкільного розпорядку.

2.2.2. Повагу до осіб, які здобувають освіту, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин.

2.2.3. Об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищення кваліфікації.

2.2.4. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо.

2.2.5. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої освіти.

2.2.6. Дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів.

2.2.7. Нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.

2.3. Академічна доброчесність здобувачів загальної середньої освіти передбачає:

2.3.1. Дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України.

2.3.2. Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

2.3.3. Повагу честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших.

2.3.4. Бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.5. Використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лишеперевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них.

2.3.6. Не фальсифікувати інформацію, результати досліджень.

2.3.7. Не пропонувати неправомірну вигоду за отримання будь-яких переваг у навчальній або науково-дослідницькій діяльності.

2.3.8. Негайно повідомляти адміністрацію школи у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

2.3.9.Повагу до працівників закладу, адміністрації НВК, до інших осіб,які здобувають освіту, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин.

2.3.10. Нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.

3. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

3.1.посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

3.2.дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

3.3.надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

3.4.контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

3.5.об’єктивне оцінювання результатів навчання;

4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

4.1.самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

4.2.посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

4.3.дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

4.4.надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

5. Порушенням академічної доброчесності вважається:

5.1.академічний плагіат— оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства. Роботи учнів чи працівників (реферати, доповіді, виступи), які не мають власного дослідження чи викладу, не зараховуються як виконані, коли власний текст становить менше половини роботи (для учнів) та менше двох третин роботи (для педагогічних працівників), а авторство інших авторів не вказано або заперечується;

5.2.самоплагіат— оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

5.3.фабрикація— вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

5.4.фальсифікація— свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

5.5.списування— виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. Списуванням вважаться переписування відповідей з посібників типа «Готові домашні завдання», «Кращі учнівські твори» без розуміння написаного або творчого переосмислення. При проведенні оцінювання навчальних досягнень вчитель має право заборонити використання будь яких, в тому числі електронних, джерел інформації.

5.6.обман— надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.

Обманом також вважається:

- завідомо неправдиве звітування про проведену роботу учнем, педагогом чи адміністрацією школи;

- роботи виконані вчителем для участі в учнівському конкурсі під авторством учня;

- виконання роботи батьками чи іншими дорослими для участі в учнівському конкурсі чи для оцінювання навчальних досягнень під авторством учня.

5.7.хабарництво— надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

5.8.необ’єктивне оцінювання— свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;

5.9.невиправдано великі за часом та об’ємом чи занадто складні домашні завдання .

5.10.невиконання домашніх завдань без поважної причини.

6.За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

6.1.відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

6.2.позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;

6.3.притягнення до дисциплінарної відповідальності , згідно КЗпПУ, в тому числі за ст. 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу п.2,3:

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;

3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

Та ст.41.п 3.вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи.

6. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

6.1.повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

6.2.повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

6.3.роботи виконані з порушенням академічної доброчесності (плагіат, списування та ін.) не оцінюються або оцінюються мінімальним балом.

6.4. роботи виконані з порушенням академічної доброчесності не виставляються на стенди,не беруть участь в конкурсах.

6.5.при моніторингу якості знань не зараховуються результати;

6.6. при участі у І етапі (шкільному) Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, МАНі – робота учасника анулюється, не оцінюється. У разі повторних випадків списування учень не допускається до участі в інших олімпіадах, конкурсах,не направляється на районні чи обласні тури олімпіад , конкурсів,МАН.

7. Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та цим положенням, яке затверджене радою школи та погоджено учнівським самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

8. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог Закону «Про освіту» та цим положенням.

Зокрема адміністрація школи та вчителі мають право звіряти текст відповіді з іншими джерелами інформації, роботами інших учнів НВК. Допускається перевірка на плагіат за допомогою електронних систем пошуку типа UNICHEK .

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

8.1.ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

8.2.особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

8.3.знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

8.4.оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

9.Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

9.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

9.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на загальношкільних батьківських зюорах, а також оприлюднюється на сайті закладу.

9.3. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи

9.4забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

9.5забезпечує рецензування робіт на конкурси, на присвоєння педагогічного звання та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

9.5Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

10. Комісія з питань академічної доброчесності

10.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм цього Положення.

10.2. До складу Комісії входять представники ради школи, учнівського самоврядування та педагогічного колективу.

Склад комісії затверджується рішенням ради школи.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

10.3. Комісія розглядає питання порушення правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

10.4. Комісія звітує про свою роботу раз на рік перед радою школи.

11. Заключні положення

11.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

11 .2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачі освіти ознайомлюються в обов’язковому порядку.

11.3. Положення про академічну доброчесність Олексіївського НВК затверджується на засіданні ради НВК та вводиться в дію наказом директора.

11.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за поданням будь-якого учасника освітнього процесу до ради НВК.

12. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

Використані джерела:

1. Хартія основних прав Європейського Союзу[Електронний ресурс]: Міжнародний

документ від 07.12.2000. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524

2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 №435-IVз

наступними змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» [Електронний ресурс]:

4. Закон України «Про освіту»від 05.09.2017№ 2145-VIII. (Набрання чинності 28.09.2017)Режим доступу:https://www.pedrada.com.ua/.../1484-znayomtesya-zakon-u...

5.Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти Ладижинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Режим доступу :3http://sch3.mledu.vn.ua/polozhennya_pro_akademchnu_dobrochesnst.html

ПРОЕКТ

Регламент

проведення загальношкільного конкурсу

«Кращий клас року» в Олексіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів Олексіївського НВК .

1. Загальні положення

1.Шкільний конкурс «Краший клас року» проводиться щорічно з метою:

активізації роботи класних колективів у діяльності школи;

підвищення авторитету і престижу шкільної учнівського самоврядування ;

• вироблення активної громадської позиції щодо діяльності класів, самокритичної оцінки до неї.

2. Завдання конкурсу:

утвердження активної життєвої позиції учнів;

розвиток класного і шкільного самоврядування;

• підвищення престижу знань, інтелектуального і творчого потенціалу учнів;

• стимулювання класних керівників, активів класів до реалізації творчого підходу в роботі і навчанні.

3. У конкурсі беруть участь учні 5-11 класів.

4. Конкурс проводиться як підсумок діяльності класів у таких номінаціях:

Номінація Критерій
1. Навчання. Коефіціент 2 Рейтинг класу за середнім балом за рік
2. Відвідування Середня кількість пропущених днів навчання без поважної причини
3. Дисципліна Середній бал за поведінку класу на уроках щоденнику класу. Додатковий бал «штрафу» за кожного учня на загальношкільному обліку та 2 бали «штрафу» за кожного учня в районному обліку.
4. Участь в загальношкільних конкурсах Підсумкове місце класу в усіх загальношкільних конкурсах. Не участь – додатковий бал «штрафу» за кожен конкурс.
5. Санітарний стан Стан чергування в класі, збереження шкільного майна , в т.ч. за межами класу.
6. Спортивний клас Підсумкове місце класу в шкільній спартакіаді.
7. Участь в учнівських олімпіадах та МАН (для 9 -11 класів) За найбільшою сумою балів за формулою: Районний рівень олімпіад :3 місце х1 + 2 місце х2+1 місце х 5. Обласний рівень олімпіад : Участь х 2+ 3 місце х 3+2 місце х 5+1 місце х 8.МАН Участь в обласному турі х х 2+ 3 місце х 3+2 місце х 5+1 місце х 8.
8. «Класний вернісаж» Коефіціент 2 Презентація успіхів та справ класу для журі конкурсу. До 10 хв на презентацію в довільній формі. Журі формується шкільним самоврядуванням шляхом винесення будь яких кандидатур та рейтингового голосування.

Голова учнівського самоврядування призначає зі складу учнівського самоврядування учнів, які будуть вести облік і звітувати про підсумки діяльності класів в усіх номінаціях. Переможець визначається за найменшою сумою місць за всі номінацій з урахуванням «штрафних» балів та коефіцієнтів.

5.Підсумки конкурсу підводяться за 5 днів до свята «Останнього дзвоника» , не потребують затвердження радою школи чи адміністрації. Спірні питання вирішуються учнівським самоврядуванням шляхом голосування.

6.Фінансування конкурсу проводиться за рахунок коштів Смирновської сільської ради та кошти спонсорів.

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО Введено в дію

Рішення ради НВК наказ № від .2018.

Протокол № від 28.02.2018 Директор НВК____________А.Л.Котенко

Порядок проведення

щорічного конкурсу “Учень року ”

в Олексіївській ЗОШ І-ІІІ ст.

Олексіївського НВК

Мета конкурсу: виявлення та стимулювання кращих учнів в різних сферах функціонування закладу , піднесення престижу знань та активної життєвої позиції.

Організатори конкурсу : Адміністрація Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенівОлексіївського НВК, педагогічна рада,учнівське самоврядування,рада школи.

Учасники конкурсу: учні 2-11 класів Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст..

Терміни проведення конкурсу: конкурс триває щорічно протягом навчального року. Підсумки конкурсу підводяться за 5 робочих днів до свята «Останній дзвоник», нагороди вручаються на святі «Останній дзвоник».

Номінації конкурсу

Номінація Критерії оцінювання
1 Спортсмен 1. Високі досягнення в спорті. 2. Оцінка по фізичній культурі не нижче 10 балів. 3. Участь в більшості шкільних змагань. 4. Перемоги в особистих першостях школи. 5. Участь в збірних школи , району. 6. Наявність спортивного розряду. 7. Заняття в спортивній секції. 8. Високі результати в учнівській олімпіаді з фізичної культури.
2 Турист. 1. Заняття в туристичному гуртку. 2. Участь в туристичних походах. 3. Участь в змаганнях зі спортивного туризму в районі та області. 4. Високі досягнення в змаганнях.
3 Інтелектуал. 1. Успішна участь в районних та обласних етапах учнівських предметних олімпіад. 2. Перемоги в шкільних та районних інтелектуальних конкурсах. 3. Рівень навчальних досягнень за рік не нижче 9 балів по всіх предметах.
4 Науковець 1. Наявність власних наукових робіт, проектів. 2. Участь в наукових конференціях, конкурсах, семінарах. Високі результати участі. 3. Участь та високі результати в МАН.
5 Громадський діяч 1. Активна життєва позиція. Участь в більшості шкільних справ. 2. Активна участь в шкільному самоврядуванні. 3. Внесення пропозицій нових справ, що були потім реалізовані. 4. Реалізація власного проекту.
6 Артист 1. Наявність артистичного таланту. 2. Участь в більшості шкільних заходів, де потрібні артистичні дані. 3. Участь в районному та обласному огляді художньої самодіяльності, високі досягнуті результати.
7 Художник 1. Наявність художнього таланту та естетичного смаку. 2. Перемоги в шкільних конкурсах малюнків та плакатів. 3. Участь в районних та обласних конкурсах, високі досягнуті результати. 4. Участь в оформленні школи , класу.
8 «Прорив року» 1.Високі досягнення в будь якій області учня, що в попередні роки себе не проявляв.
9 ГРАН-ПРІ “Учень року” 1. Високі результати по всьому вище переліченому або видатні результати по одній чи декількох номінаціях.

Примітки.

Пропозиції про нагородження може вносити адміністрація Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, педагогічна рада,учнівське самоврядування.

Рішення про нагородження приймає рада школи простою більшістю голосів. При рівності голосів вирішальний глос в голови учнівського самоврядування

Рада школи може ,за пропозицією педради чи учнівського самоврядування,відмовити в нагородженні претендента з мотивів проблем в поведінці

Один учень може номінуватись максимум на 2 номінації.

Рада школи може прийняти рішення про відсутність будь – якої номінації в навчальному році.

Переможець Гран-прі “Учень року ” не може номінуватись на інші номінації.

Фінансування конкурсу проводиться за рахунок коштів Смирновської сільської ради та кошти спонсорів.

Кiлькiсть переглядiв: 1526

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

2019 - 2020 навчальний рік

Лист МОН України від 22.07.2019 № 1/9-471 "Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу"

Лист МОН України від 18.07.2019 № 1/9-462 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н.р."

Лист МОН України від 15.07.2019 № 4/1100-19 щодо запровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Лист МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419 "Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної оствіи у 2019/2020 н.р."

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОН України від 10.06.2019 № 1/9-365 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 "Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р."

Дата останньої зміни 25 Лютого 2022

Цей сайт безкоштовний!